Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ III - ОСНОВНИ КУРС

Димензија начела забране протеривања у ЕКЉП и у пракси ЕСЉП

 

ЕСЉП је дефинисао забрану протеривања као инхерентну обавезу по основу члана 3,[1] која налаже високим странама уговорницама да се уздрже од поступака због којих би појединац који је под њиховом контролом могао бити изложен мучењу или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању.[2]

У предмету Серинг (анализираном у Поглављу II), ЕСЉП је потврдио начело по коме одговорност државе по основу члана 3. може наступити и услед понашања које се догађа на њеној територији и услед одлуке саме те државе да врати појединца у земљу у којој ће бити изложен стварној опасности од поступања које је у супротности с тим чланом (у предмету Серинг контекст је била одлука о изручењу).[3] У пресудама донетим у предметима Крус Варас против Шведске и Вилвараџа против Уједињеног Краљевства, ЕСЉП је прихватио применљивост начела установљеног у пресуди у предмету  Серинг на одлуке о враћању које се доносе у контексту миграција и азила,[4] истакавши да одговорност државе која враћа тражиоца азила постоји онда када су представљени снажни разлози за уверење да се лице на које се односи одлука о враћању суочава у земљи повратка са стварном опасношћу од тога да ће бити подвргнуто поступцима који су у супротности са чланом 3.

Наведено начело примењује се a fortiori у предметима у којима се враћањем отвара опасност од повреде по основу члана 2 (право на живот), иако је тражени стандард доказивања другачији. Обавеза поштовања чланова 2. и 3. ЕКЉП има апсолутни карактер и она не толерише изузетке према члану 15. ЕКЉП (рат или друге ванредне ситуације).[5] Следствено томе, исти ниво заштите примењује се на одлуке о враћању које би могле довести до повреде таквих права. То је одлика која уноси важну додатну вредност у поље дејства начела забране протеривања онако како је то поље дејства утврђено Женевском конвенцијом и правом ЕУ (горе).

 

Заштита коју пружа ЕКЉП у предметима који се односе на протеривање примењује се без обзира на:

  • Миграциони статус лица које треба да буде враћено (депортовано) (тј. да ли лице о коме је реч има право на азил или на друге облике заштите) à чиме се превазилазе ограничења из члана 33. став 2. Женевске конвенције и одговарајућих одредаба ЕУ која ограничавају заштиту од протеривања само на избеглице и тражиоце азила.
  • Када постоји опасност од протеривања, понашање лица које треба да буде враћено није од значаја за одлуку о враћању: члан 3. се примењује без обзира на понашање мигранта, колико год то лице било непожељно или опасно à закључак да избеглица представља опасност за друштвену заједницу у тој земљи у случајевима који су утврђени по основу члана 33. став 2. Женевске конвенције безначајан је за питање применљивости члана 3. у случају дотичног избеглице.

 

Пресуде у предметима Сади и Чахал (види подробне анализе у Поглављу II)

У предмету Сади против Италије, Уједињено Краљевство је у својству интервенијента безуспешно покушало да убеди ЕСЉП да измени приступ који је користио у предмету Чахал, тврдећи да због тешке природе кривичног дела које је у датом случају разматрано (саучесништво у тероризму) државама треба да буде дозвољено да (став 119. пресуде) користе имиграционо законодавство да би се заштитиле од спољних претњи њиховој националној безбедности. Залажући се за то, Уједињено Краљевство се изричито позвало на одредбе Женевске конвенције о искључењу из избегличког статуса. Због неизвесности у погледу обима и врсте опасности с којом би се мигрант стварно суочио у земљи повратка, Уједињено Краљевство је даље тврдило да претња коју представља лице које треба да буде депортовано мора бити један од чинилаца који ће се процењивати у односу на могућност и природу потенцијалног злостављања, као и да разлози националне безбедности морају утицати на стандард доказивања који се тражи од подносиоца представке. Задржавајући становиште које је претходно заузео у предмету Чахал, ЕСЉП је још једном потврдио да понашање лица које је изложено опасности од повреда по основу члана 3. није од значаја, али је признао да су државе суочене са „знатним тешкоћама” због хватања у коштац с тероризмом (став 137. пресуде). Апсолутна природа члана 3. забрањује да се заштита која се пружа по том члану одмерава у односу на „интересе заједнице у целини” (став 138. пресуде), као и да „опасност” коју представља појединац и опасност с којом ће он бити суочен по повратку нису појмови између којих постоји узајамна веза и „могу се процењивати само независно један од другог” (став 139. пресуде).

 

Опште карактеристике члана 3. и његова применљивост на случајеве миграција и азила већ су размотрене у претходном поглављу овог приручника у којем је дата подробна анализа начела која се односе на члан 3. и примене тог члана на азил). Стога ћемо се у овом одељку усредсредити само на оне материјалне и процесне аспекте члана 3. који су значајни за предмете који се односе на протеривање тражилаца азила.

 

 

[За детаљну анализу општих начела у вези са чланом 3. и њихове примене на предмете који се односе на азил види Поглавље II]

 

[1] УНХЦР, Саветодавно мишљење о екстратериторијалној примени обавеза у вези са забраном протеривања сагласно Конвенцији из 1951. године о статусу избеглица и Протоколу уз њу из 1967, 26. јануар 2007.

[2] ЕСЉП се први пут позабавио овим питањем када је разматрао применљивост на предмете у којима се радило о изручењу (кроз пресуду у предмету Soering v. the United Kingdom, пресуда од 7. јула 1989), а потом и када се бавио проширивањем непосредних јемстава на захтеве тражилаца азила, у предмету Cruz Varas and Others v. Sweden, представка бр. 15576/89, и Vilvarajah and others v. the United Kingdom, представке бр. 13163/87, 13164/87 и 13165/87, пресуда од 30. октобра 1991. Доцније је Суд још једном потврдио то своје становиште у предмету Chahal v. the United Kingdom, представка бр. 22414/93, Извештај од 27. јуна 1995.

[3] Мол, Нуала, Мередит, Кетрин, Азил и Европска конвенција о људским правима).

[4] Ibid., где се цитира Cruz Varas and Others v. Sweden, представка бр. 15576/89, став 70. и Vilvarajah and others v. the United Kingdom, представке бр. 13163/87, 13164/87 и 13165/87.

[5] За детаљну анализу овог питања види: Мол, Нуала, Мередит, Кетрин, Азил и Европска конвенција о људским правима.