Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

У оквиру пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“ настала су два онлајн курса о азилу и миграцијама – основни курс и напредни курс, као и два приручника о заштити миграната у Републици Србији.

 

Основни онлајн курс и напредни онлајн курс представљају независне и одвојене, али истовремено међусобно повезане целине. Иако сваки курс представља посебну целину и може се похађати независно од тога да ли је полазник положио други курс, препорука је да се најпре положи основни курс, а да се тек потом приступи полагању напредног онлајн курса.

Разлози на којима се темељи оваква препорука првенствено се тичу материје која је обухваћена курсевима, тачније чињенице да напредни курс представља неку врсту надоградње над основним курсом. Наиме, мада је одабир тема којима се бави напредни курс био у великој мери условљен и одређен новим законским решењима која су усвојена током 2018. године, у напредном курсу се изучавају питања за чије је разумевање ипак потребно одређено предзнање о темама које су предмет анализе у оквиру основног курса.

 

Курсеви у потпуности прате материју приручника, али полазницима пружају и низ додатних, веома корисних могућности за лакше овладавање међународним и домаћим стандардима у области азила и миграција.

Курсеви су намењени свим актерима који делују у области азила и миграција у Републици Србији, као и будућим потенцијалним актерима, као што су студенти права и других релевантних студијских програма који би по окончању студија могли да постану део система у оквиру владиног или невладиног сектора.

 

Курсеви имају за циљ да пруже додатну обуку свим актерима у погледу постојећег правног, стратешког и институционалног оквира у Републици Србији, с посебним акцентом на одговарајуће међународне стандарде и обавезе које из њих произлазе за надлежне органе у Републици Србији.

Садржина како основног тако и напредног курса усклађена је са материјом која је обрађена у првом, односно другом делу приручника.

 

Оба курса се састоје од пет поглавља.

Основни онлајн курс се бави следећим темама:

  1. Право азила: структура међународних стандарда;
  2. Опасности од мучења и нечовечног или понижавајућег поступања и пракса ЕСЉП у предметима који се односе на азил;
  3. Начело забране протеривања у међународном праву и европском праву;
  4. Начело сигурне треће земље и даблински предмети сходно праву ЕУ и пракси ЕСЉП;
  5. Забрана колективног протеривања странаца и њене импликације за тражиоце азила и избеглице.

Hапредни онлајн курс се бави следећим темама:

  1. Јемства за приступ територији уз посебан нагласак на граничном и убрзаном поступку;
  2. Лишење слободе и ограничења слободе кретања према ЕКЉП и другим међународним инструментима из области заштите људских права;
  3. Спајање породице сходно члану 8. ЕКЉП и другим инструментима;
  4. Заштита посебних група;
  5. Процесна јемства и право на делотворан правни лек у случајевима протеривања.

 

Свако од пет поглавља основног и напредног курса подељено је на две целине. Први део поглавља посвећен је анализи међународних инструмената и пракси међународних институција које врше надзор над њиховом применом, на првом месту Европског суда за људска права, док други део поглавља приказује релевантне уставне и законске норме у правном поретку Републике Србије, али и даје примере из праксе управних и судских органа Републике Србије.

 

Осим уобичајених предности које са собом носе онлајн курсеви (боља прегледност материје, лакше враћање на делове у којима су поједини аспекти датог питања већ обрађени и интерактиван приступ учењу), оба курса имају и додатне карактеристике које полазницима омогућавају једноставније овладавање материјом. Наиме, у садржину курсева су уграђени линкови преко којих корисници могу брзо и лако да приступе релевантним међународним инструментима, извештајима појединих организација, оригиналним текстовима пресуда Европског суда за људска права, другим значајним изворима и документима на које се током курса упућује, укључујући и информације како се базе/портали користе.

 

Такође, полазници оба курса могу преко понуђених линкова на једноставан начин да се врате на део курса у којем су одређени појам или одређена одлука Европског суда већ били предмет анализе у оквиру истог или другог поглавља. На тај начин је полазницима курсева омогућено да исти појам, институт или стандард сагледају из различитих углова, али и да исту пресуду Европског суда прате кроз више поглавља, односно кроз разноврсне стандарде који су у њој установљени.

 

На крају сваког поглавља налази се тест са питањима и понуђеним одговорима што полазницима омогућава да провере стечено знање. Полазник курса има задатак да тачно одговори на одређени број питања у задатом временском периоду, а одабир конкретног одговора за собом повлачи и приказ објашњења због чега је дати одговор тачан или пак нетачан. Полазници који положе свих пет тестова обухваћених основним онлајн курсом, добијају могућност да решавају финални тест и да, у зависности од резултата, стекну онлајн сертификат о успешно завршеном основном курсу који издаје АИРЕ центар. Полазници који положе свих пет тестова обухваћених напредним онлајн курсом такође добијају могућност да решавају финални тест за напредни курс и да стекну онлајн сертификат о успешно завршеном напредном курсу.

Приручник

Величина: 3.6 MB
Преузимање