Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ IV - НАПРЕДНИ КУРС

Избеглице и тражиоци азила спадају у рањиве категорије лице због саме чињенице да им је потребна међународна заштита. Међутим, и међу особама које су у потреби за међународном заштитом могу се издвојити групе лица код којих је рањивост додатно изражена. Та посебна рањивост може бити последица специфичне ситуације у којој се особа стицајем околности нашла, а може настати и услед личних прилика и карактеристика које чине особу изразито угроженом. Миграциони процеси, примера ради, погодују настанку ситуација у којима се особа, на основу преваре, принуде или коришћењем њеног положаја угрожености, експлоатише у различите сврхе. Мигранти и тражиоци азила могу бити у ризику да буду искоришћавани било пре, током или након путовања у државу у којој траже уточиште, што значи да могу постати жртве трговине људима. У таквим случајевима, а у циљу пружања свеобухватне заштите, нужно је на ову категорију миграната истовремено примењивати како правила и стандарде који уређују међународну заштиту, тако и норме које се односе на заштиту жртава трговине људима. С друге стране, посебна заштита може бити неопходна и због личних околности миграната и тражилаца азила попут узраста, инвалидитета или сексуалне оријентације. Тако се деца мигранти, због ограничене физичке и психолошке аутономности, суочавају с бројним препрекама током процеса миграција, због чега им се морају осигурати посебна, повољнија правна јемства и услови прихвата, што постаје још израженије када су у питању малолетници без пратње. Коначно, у контексту азила се као релевантна намећу и родно заснована питања, питања која се тичу сексуалне оријентације и родног идентитета, али и низ других специфичних питања која произлазе из осталих облика рањивости као што су посебна заштита лица са инвалидитетом, жртава мучења и старијих лица. У овом поглављу биће детаљно приказани међународни и домаћи стандарди који се примењују на све поменуте категорије лица којима је, као посебно осетљивим, потребна додатна помоћ и подршка, али често и повољнији третман и виши ниво заштите.

 

Уколико сте прошли кроз све теме четвртог поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар