Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНИ КУРС > Међународни ниво – Женевска конвенција о статусу избеглица из 1951. и Протокол уз њу из 1967. године

Раса

Прогон на основу расе треба схватати у најширем смислу, тако да обухвата „све врсте етничких група које се помињу као „расе“ у свакодневном говору“.[1] Због његовог историјског значаја овај се основ прогона не сматра контроверзним.[2] Дискриминација по основу расе је, по правилу, од значаја за доделу статуса избеглице ако се сматра да је услед једног или више аката људско достојанство нарушено у мери у којој је то неспојиво са најосновнијим и неотуђивим људским правима или када пренебрегавање расних баријера са собом носи тешке последице. У одређеним случајевима пука припадност некој расној групи „сама по себи представља довољан основ за страх од прогона“ због конкретних околности које на њу утичу.[3]

 

[1] Ibid., став 68.

[2] Ibid., став 68.

[3] Ibid., став 70.