Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ II - ОСНОВНИ КУРС > Примена члана 3. у одлукама о протеривању и враћању

Члан 3. и постојање „системских мањкавости” у систему азила

ЕСЉП је у поменутој пресуди у предмету М. С. С. установио да је Белгија својим поступањем прекршила члан 3. тиме што је подносиоца представке вратила у Грчку, иако је знала да у тој земљи постоје системске мањкавости које су се негативно одражавале на њен систем азила, и притом је посебно указао на следећа три аспекта:

  1. Услове прихвата и притвора,
  2. Услове крајњег сиромаштва на које су били приморани тражиоци азила,
  3. Опасност од ланчаног протеривања (chain-refoulement).

 

Поред тога што је пресудом у предмету М. С. С. утрт пут за закључак ЕСЉП да услови у којима живе тражиоци азила у некој земљи чланици Савета Европе у неким случајевима могу сами по себи да угрозе права утврђена чланом 3, тај предмет је имао и додатну вредност у том смислу што је ЕСЉП у њему испитао повреду члана 3. узевши у обзир веома различите аспекте искуства подносиоца представке у Грчкој (детаљније о томе види у одељку о члану 3. и условима прихвата у овом поглављу).

 

 

М. С. С. против Белгије и Грчке

НАЧЕЛО: Члан 3. се може применити када постоји опасност од нечовечног или понижавајућег поступања (како због услова прихвата, тако и због потенцијалног даљег протеривања), услед мањкавости у поступку азила у земљи пријема. 

У овом предмету радило се о Авганистанцу, тражиоцу азила који је побегао из Кабула 2008. године, а у Европску унију ушао кроз Грчку и потом путовао даље до Белгије, где је поднео захтев за азил. Сагласно правилима утврђеним Уредбом „Даблин  III” сматрало се да је Грчка надлежна за разматрање његовог захтева за азил. Стога су га белгијске власти пребациле у Грчку и он се тамо суочио с притвором у нездравим условима, пре но што је био принуђен да живи на улици без икакве материјалне подршке. ЕСЉП је у односу на Белгију установио да је прекршила члан 3. јер је подносиоца представке вратила у Грчку и изложила га опасностима повезаним с мањкавостима које постоје у поступку одобравања азила у тој земљи. ЕСЉП је такође утврдио да је Белгија прекршила члан 3. јер је послала подносиоца представке у Грчку и изложила га условима притвора и живота који су сами по себи представљали повреду те одредбе ЕКЉП. Коначно, ЕСЉП је установио да је Белгија прекршила и члан 13. ЕКЉП у вези са чланом 3. Конвенције.