Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ III - НАПРЕДНИ КУРС

Релевантна судска пракса СПЕУ у предметима који се односе на спајање породице-специфична питања

У Првом одељку објашњени су правни инструменти и начела која су важна за предмете у којима се ради о спајању породица. У жељи да допунимо начела која произлазе из приступа ЕСЉП таквим предметима, о чему је досад било речи, у овом одељку ћемо објаснити начин на који СПЕУ сагледава нека од тих већ анализираних питања, посебно указујући на извесне аспекте и специфична питања којима тај суд, сагласно праву ЕУ, приступа другачије него што им се приступа сагласно праву по ЕКЉП.