Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС > Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ > Поступање на граници и разматрање захтева за азил у убрзаном поступку

Поступање на граници (члан 43. Измењене Директиве о заједничким поступцима за признавање азила)

Важан аспект у вези с којим се тражиоци азила на граници могу наћи у неповољном положају јесте њихов приступ информацијама, саветима и помоћи у погледу поступка за одобрење азила и заштите у земљи у коју се надају да ће ући. Гранични прелази се, по правилу, одликују великом гужвом и неадекватним присуством актера који би им могли пружити заштиту и који су специјализовани за азил. Управо имајући на уму та ограничења право ЕУ утврђује конкретна правила која омогућују да се, без обзира на материјалне услове на граничним прелазима, информације и савети обезбеђују на задовољавајући начин.

 

Сличан приступ и конкретне мере заштите постоје и када је реч о подједнако неповољном сценарију у коме је реч о лицима [која] се налазе у територијалним водама земље чланице и требало [би] да се искрцају на копно где би њихови захтеви били размотрени […] (измењена Директива о заједничким поступцима за признавање азила – Преамбула, тачка 26). 

 

Право на информисање и добијање савета на граничним прелазима и у другим атипичним срединама: Сагласно члану 8. измењене Директиве о заједничким поступцима за признавање азила када постоје индиције  да … држављани трећих земаља и лица без држављанства који су задржани у објектима за притвор или на граничним прелазима, укључујући транзитни простор на спољним границама, желе да поднесу захтев за међународну заштиту, државе чланице им пружају информације о могућности да то учине [и] обезбеђују услуге преводиоца у мери у којој је то потребно да би им се омогућио приступ поступку за одобрење азила. Треба нагласити да се питање подношења захтева за азил у транзитном простору изричито уређује тим одредбама.

 

Право на приступ правним саветницима, УНХЦР-у и другим  актерима заштите: Поред званичних канала за информисање и саветовање, у измењеној Директиви о заједничким поступцима за признавање азила утврђује се да 2… Организације и лица која обезбеђују саветовање и заступање подносиоцима захтева за азил морају добити делотворан приступ подносиоцима захтева у таквом окружењу, с тим што се ограничења таквог приступа могу одредити само у прецизно дефинисаним околностима.

 

Искључење рањивих категорија: Измењена Директива о заједничким поступцима за признавање азила изричито утврђује да они којима су потребна посебна процесна јемства, којима се не може пружити одговарајућа помоћ у контексту убрзаног поступка или поступања на граници треба да буду изузети од таквих поступака (Преамбула, тачка 30).

 

Одговарајућа обука граничара и њихове дужности: Измењена Директива о заједничким поступцима за признавање азила такође признаје потребу да службеници који надзиру копнену или поморску границу или обављају граничне контроле буду обучени како би могли да идентификују потребе за заштитом (Преамбула, тачка 26.) и да буду у стању да пруже информације о томе како је могуће поднети захтев за азил. Та потреба је размотрена у одељку о „Граничарима”, горе.