Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ IV - НАПРЕДНИ КУРС

Заштита посебних група миграната

Једно од основних начела заштите људских права, гарантовано и у правном систему Републике Србије, јесте начело једнакости и забране дискриминације. Ипак, законски текстови и стратегије препознају припаднике одређене групе као посебно осетљиве категорије, којима је потребна додатна помоћ и подршка, у виду предузимања посебних, афирмативних мера како би се њени припадници заштитили и оснажили.